Kandrše

Varovano območje Kandrš obsega nekaj več kot 13 kvadratnih kilometrov tradicionalne kulturne krajine, kjer prevladujejo travniki in njive, predvsem na severu pa ilirski bukovi gozdovi.

Travniki na nadmorski višini med štiristo in sedemsto metri so primeren življenjski prostor za zaščiteno vrsto metulja črtati medvedek (Callimorpha quadripunctaria). Varovana vrsta netopirja mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) ima pomembno življenjsko območje na podstrešju in v zvoniku cerkve sv. Lenarta v Vaških Kandršah in cerkve sv. Mihaela v Peških Kandršah. V potoku Drtijščica, ki omejuje območje na jugu, živi rak navadni koščak (Austropotamobius torrentium), v njegovem pritoku Velika voda pa potočni piškur (Eudontomyzon spp.).

« Unspoiled Nature

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.