Mrzlica

Prostor krajinskega parka Mrzlica in območje, ki ga varuje program Natura 2000, se le deloma prekrivata. Varovana habitatna tipa sta ilirski bukovi gozd in suha travišča s pomembnimi rastišči kukavičevk. Tu domuje metulj travniški postavnež (Euphydryas aurinia).

Zelo bogat in pester rastlinski svet je bil eden od razlogov za razglasitev krajinskega parka. Mrzlica je eno redkih rastišč zasavskega endemita opojna zlatica (Ranunculus thora), tu imata svoje najsevernejše nahajališče južnoevropska zlati koren (Asphodelus albus) in tržaški svišč (Gentiana tergestina).

Photo gallery

« Unspoiled Nature

Interactive map of Zasavje

Find the points of interest in Zasavje.